Què fem

PRE-CONCURSAL I CONCURSAL:

Estratègia de reorganització en casos d’insolvència i de crisis empresarials: restructuració de grups, refinançaments de deute, restructuració financera, defensa dels drets dels creditors, assessorament concursal, expedients de regulació d’ocupació (en l’àmbit del procediment concursal), procediments concursals, assessorament en adquisicions d’unitats productives, etcètera. Així mateix, exercim com Administradors Concursals.

PROCESSAL CIVIL I MERCANTIL:

Gestió i resolució conflictes d’interessos de tipus mercantil i civil en procediments judicials i arbitratges. Responsabilitat d’Administradors, conflictes societaris, danys i perjudicis, reclamacions de quantitat, mesures cautelars, reclamacions d’impagament, etcètera.

DRET SOCIETARI:

Seguiment, revisió, anàlisi, assessorament, preparació i formalització de qualsevol tipus de documentació societària pròpia de l’activitat diària de les societats mercantils a nivell fiscal i jurídic, constitució de societats, assistència a Juntes Generals i Consells d’Administració, redacció d’actes i formalització dels acords corresponents, modificació d’estatuts socials, formalització de pactes entre socis, etcètera.

DRET CONTRACTUAL MERCANTIL:

Elaboració, negociació, anàlisi, interpretació i resolució de contractes de col·laboració empresarial (distribució, subministrament, constitució i cancel·lació de garanties, prestació de serveis, etcètera), així com preparació d’opinions legals sobre la seva vigència, abast i contingut.

FUSIONS I ADQUISICIONS (M&A):

Assessorament, planificació, estructuració, disseny, formalització i execució de tot tipus de restructuracions societàries i reorganitzacions empresarials mitjançant operacions societàries, tals com fusions, escisions, aportacions o vendes de sectors de negoci o activitat, capitalitzacions de crèdits, adquisicions, etcètera, aixa com l’elaboració de Due Diligence.

DRET DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

Assessorament i execució en les matèries cinematogràfica, audiovisual, televisió, animació, videojocs i música.

FISCAL I CONTENCIÓS TRIBUTARI:

Planificació fiscal de l’empresa i l’empresari. Grups familiars i suport a la gestió de patrimonis. Contenciós tributari en les diverses instàncies. Representació i suport en actuacions de comprobació tributària.